Kancelarija pruža usluge savetovanja i zastupanja u raznim pravnim oblastima, radi na stalnom unapređenju pravnih usluga , prati inovacije u advokaturi i teži stalnoj dostupnosti i dugoročnoj saradnji sa klijentima.

U oblasti građanskog prava klijentima se pružaju usluge iz oblasti porodičnog, stvarnog, naslednog, radnog i obligacionog prava, a naročito iz oblasti naknade štete iz saobraćajnih nezgoda, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u zastupanjima osiguravajućih kuća.

Pružanje usluga obuhvata konsultacije sa klijentima, procenu ishoda eventualnog spora, sačinjavanje ugovora i opštih pravnih akata, kao i zastupanje u susdskim i drugim postupcima.

U oblasti privrednog prava klijentima se pruža sveobuhvatna zaštita njihovih interesa, uključujući i sudsku zaštitu. Klijentima se daju saveti i mišljenja, pružaju usluge zastupanja u privrednim sporovima, kao i u stečajnom postupku i postupcima privrednih prestupa i prekršaja. Kjulijentima se pružaju i usluge zastupanja pravnih lica u svim poreskim postupcima, uz angažovanje stručnih lica za oblast poreskog prava.

U oblasti privrednog prava, advokatska kancelarija za potrebe klijenata sačinjava različite vrste ugovora u privredi, i daje savete povodom sačinjavanja i provere istih.

U oblasti ustavnog prava klijentima se pružaju usluge:

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku po ustavnoj žalbi radi zaštite ljudskih ili manjinskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa kojima su povređena ili uskraćena ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom.

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i podnošenje predstavki zbog kršenja prava garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim protokolima.

U oblasti upravnog prava klijentima se pružaju usluge savetovanja i zastupanja u upravnim postupcima i upravnim sporovima, u oblasti carine i poreskog prava, u oblasti prekršajnog prava, oblasti nekretnina i ozakonjenja objekata.

 

U ovoj oblasti, klijentima se pružaju usluge davanja saveta i razmatranja spisa prilikom angažovanja advokatske kancelarije, podnošenje krivičnih prijava, odbrana klijenata u istražnom postupku, na glavnom pretresu i žalbenom postupku, zastupanje klijenata u svojstvu oštećenih u krivičnom postupku i ostvarivanje imovinsko-pravnog zahteva, pri čemu je posebno angažovanje usmereno pripremama za suđenja.